Research on the U.S.-China “Silk Road” Strategy

Moderator: Yawei Liu, Carter Center

Speakers:

Wang Wen, Global Times Foundation; Renmin University of China

Tian Yiqiong, Fudan University

Cheng Zhongxing, Xi’an Jiaotong University

Reviews by:

Zhu Zhengwei, Xi’an Jiaotong University

Yawei Liu, Carter Center